Impresszum

A filmtrailer.hu oldal 2009. májusában jött létre és napi többszöri (átlag 6-8) frissítéssel publikál mozi és DVD filmekkel kapcsolatos híreket, kép és videóanyagokat. Az oldal célja, hogy a filmkedvelő közönségnek egy olyan helyet teremtsen, amit rendszeresen felkeresve mindig megtalálja kedvenc alkotásival kapcsolatos újdonságokat, és a közösség aktív tagjaként megoszthatja véleményét, gondolatait, vagy akár vitát kezdeményezhet más, hasonló érdeklődésű emberekkel.

Felhasználási tudnivalók:

Az oldalon található írások saját fordítású, szerkesztésű, illetve saját szerzésű szövegek, melyek szabályozása a Ptk. szerzői jogokat és saját szellemi tulajdont védő passzusai szerint történik. A szabad felhasználás nem engedélyezett, az engedély nélküli felhasználás minden esetben jogi következményeket von maga után.

A Filmtrailer.hu a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által bejegyzett oldal.

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi.

Az oldalon fellelhető külföldi előzetesek még nem estek át a magyar hatóságok korhatár-besorolásán, ezért megtekintésük kizárólag 18. életévét betöltött személyeknek ajánlott.

Az impresszumban foglaltak nem tudása nem mentesít a jogi felelősség alól.

Moderálási szabályok: Kérünk mindenkit, lehetőség szerint kerülje a semmitmondó, “csupán linkelem a saját oldalam” jellegű kommenteket, az ilyen, valamint a sértő, trágár hozzászólásokat azonnal töröljük, és a második alkalom után végérvényesen elvesszük a kommentelő hozzászólási jogait. Az előzőkben felsorolt kivételeknek megfelelve a szabad véleménynyilvánítás elve érvényesül.
A szabad kommenteléshez legalább egy, az oldal szerkesztői által elfogadott hozzászólás szükséges.

A webhely Google-cookie-k segítségével nyújtja a szolgáltatásokat, szabja személyre a hirdetéseket és elemzi a forgalmat. Emellett a felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet. A webhely használatával elfogadod a cookie-k használatát. További információ

A filmtrailer.hu adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója

1. Bevezetés
Kompák János EV (cím: 7632 Pécs, Eszék u 47., ASZ: a továbbiakban vagy adatkezelő), mint adatkezelő, a Filmtrailer.hu honlap (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetése során a jelen tájékoztató („Tájékoztató”) szerint kezeli az Ön személyes adatait.

A Weboldal elkötelezett az Ön személyes adatainak védelmét illetően, és bizalmasan kezeli a személyes adatokat és minden intézkedést megtesz, amely az adatok biztonságát garantálja.

Adatvédelmi kérdéseivel keressen bennünket a következő e-mail címen:info@filmtrailer

2. Általános rendelkezések
A tájékoztató személyi és tárgyi hatálya
A tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed a jelen weboldalon folytatott adatkezelésekben érintett természetes személyekre (a továbbiakban: felhasználó, vagy érintett).

Fogalmak
„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

„IP cím”: az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Alapelvek
A Filmtrailer.hu adatkezelőként felelős az alábbiak betartásáért:
a személyes adatokat tisztességesen, jogszerűen, továbbá az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
a személyes adatokat csak egyértelmű, jogszerű és meghatározott célból gyűjtse, és azokat ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon ne kezelje („célhoz kötöttség”);
a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek és kizárólag a szükségesre korlátozódjanak („adattakarékosság”);
gondoskodik arról, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, és, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);
a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

3. A Filmtrailer.hu adatkezelései

A Filmtrailer.hu oldalon regisztációra nincs lehetőség, a honlap üzemletetői hírlevél formájában nem keresik meg látogatóikat, személyes adatokat kizárólag a weboldal cikkeihez való hozzászólásokban, önkéntes alapon kér.

A Filmtrailer.hu látogatóinak adatai
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: dátum, idő, IP cím, előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.
Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során az adatkezelő a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 30 nap.

A weboldalon a hirdetésekkel és a méréssel kapcsolatos adatkezelések futnak a következő szolgáltatóktól:

Google Adsense – A Google Adsense Sütiket használ, hogy a felhasználók igényeihez igazított (a különböző weboldalakon tett látogatásaik alapján) reklámokat jeleníthessen meg. A felhasználók deaktiválhatják a reklámokat a Reklám beállításokban.

Adattovábbítás:
A weboldal html kódja a Weboldaltól független, külső szerverekről érkező és külső szerverekre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A külső szolgáltatók szerverei közvetlenül a felhasználó számítógépével állnak kapcsolatban. Vegye figyelembe, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai stb.) képesek gyűjteni.

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.

A weboldal webanalitikai statisztikai elemzéséhez külső szolgáltatókat használ (Google Analytics).

Az adatkezelés időtartama:
– az utolsó bejelentkezéstől számított 7 év
Az adatok törlése és módosítása:
– A felhasználó bármikor jogosult személyes adatai törlését és módosítását kezdeményezni profiljával belépve a Saját profiljába;
– vagy az adatkezelő elérhetőségén keresztül (info@filmtrailer.hu)

Elfelejtett jelszó:
A felhasználó az Elfelejtette jelszavát funkció használata esetén e-mailben kap egy linket, melyre kattintva lehetősége nyílik új jelszó megadására.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása
A kezelt adatok köre: az érintett által megadott adatok, feliratkozás dátuma és időpontja, IP címe, az egyes interakciók (megnyitások, kattintások, visszacsatolások, válaszok, leiratkozás) dátuma és időpontja.

Az adatok törlésének határideje:
– visszavonásig (a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét)
Kapcsolatfelvétel, panaszkezelés írásban

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, az info@filmtrailer.hu e-mail címben léphet kapcsolatba a Filmtrailer-rel.

Az adatkezelés célja: Kapcsolatfelvétel a Filmtrailer-rel, az adatkezelő jogainak érvényesítése
Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.
A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok.
Az adatkezelés időtartama: Amennyiben írásban, vagy e-mailen üzenetet küld részünkre, az üzenetet legfeljebb 3 évig őrizzük meg.

4. Adatvédelmi jogok és jogorvoslati lehetőségek, egyéb információk
Az Ön jogai:
Az GDPR 15-20 cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy a Filmtrailer által kezelt személyes adatai tekintetében
a személyes adatokhoz hozzáférjen;
a személyes adatok helyesbítését kérje;
a személyes adatok törlését kérje;
a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;
a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog);
amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét az info@filmtrailer.hu e-mail címre küldheti el. A weboldal indokolatlan késedelem nélkül, de többségében a kérelem beérkezésétől számított 28 napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben a Filmtrailer nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 28 napon belül nyújt tájékoztatást az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet a Filmtrailer válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére. A Filmtrailer minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, amennyiben ez nem megvalósítható, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Hozzáférés joga
Ön jogosult arra, hogy a Filmtrailer-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A kért tájékoztatás többek között a következő adatokra terjedhet ki: az adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a Filmtrailer közölte vagy közölni fogja; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben az adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Filmtrailer késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a személyes adatokra már nincs szükség;
ha az adatkezelés alapját képző hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
ha a személyes adatokat a Filmtrailer jogellenesen kezelte;
ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.

Az adatot a Filmtrailer nem törli, amennyiben az adatkezelés a következő okok valamelyikéből szükséges: (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (ii) a személyes adatok kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; (iii) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére a Filmtrailer korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:
Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Filmtrailer ellenőrizze a személyes adatok pontosságát az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
a Filmtrailer-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása estén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról a Filmtrailer előzetesen tájékoztatást nyújt Önnek.

A tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Filmtrailer jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Filmtrailer a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az adathordozhatósághoz való jog
Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti, Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat a Filmtrailer közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére, ha

az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és

az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor. ¹

Jogorvoslat
Amennyiben Ön nem ért egyet a Filmtrailer válaszával vagy intézkedésével, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Egyéb adatkezelések
Tájékoztatjuk regisztrált tagjainkat, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.
A Filmtrailer a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához feltétlenül szükséges.

Változások a Tájékoztatóban
A Filmtrailer.hu megváltoztathatja ezt a Tájékoztatót és mellékleteit. Ebben az esetben a weboldal közzéteszi a frissített változatot, és erről mindig megfelelő tájékoztatást nyújt.

Kapcsolódó jogszabályok
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
2000. évi C. törvény – a számvitelről;
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételei-ről és egyes korlátairól (Grt.);
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről.

A cookie-k használatáról
Bővebb információk itt találhatók

92 HOZZÁSZÓLÁS

 1. Az általam eddig látogatott filmes blogok közül ezt tartom a legjobbnak.
  Plussz pontok:

  + WordPress
  + letisztult, nem hivalkodó design
  + DVD-megjelenések
  + kapott anyagok publikálása
  + minden más

  Gratulálok, nagyon bejön, 5/5.
  Ha tartjátok a színvonalat, én biztos folyamatos olvasó leszek.

 2. Pénzéhes kollégám csak viccelt, eszünkbe sem jutott hogy profitáljuk is az oldalból:)
  Sokféle módon tudsz segíteni, a rendszeres látogatáson keresztül a fórumokban való népszerűsítésen át egészen a cikkek publikálásáig – ha vannak ilyen ambíciód,nyugodtan dobj egy mail.

  Köszi:

 3. Kompi és Norbi!
  Azt szeretném megtudakolni, hogy ti milyen híríró programot használtok? Egy másik nem filmes, tehát nem konkures oldalnak szüksége lenne egy jól működő, biztonságos híríró programra! Válszotokat előre is köszönöm!
  cantri

 4. Napokban kicsit akadozik az oldal működése. Azt hittem tegnap hogy az otthoni netemmel van valami gond, de melóhelyen is szórakozik és nem csak nekem.
  Van hogy nem tölti be a teljes oldalt, van hogy szerverhiba jelenik meg és frissítés után tölti csak be.

 5. Na konkrétan ilyen hiba jön:
  Service Temporarily Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Most a hozzászólást nem tudtam elküldeni rendesen.

 6. Sajnos tegnap délután óta a megnövekedett látogatószám és képletöltés miatt teljesen legyalulta a filmtrailer a jelenlegi szerverét.
  Már intézkedtünk az átállás ügyében, reményeink szerint pár napon belül újra zökkenőmentesen tud üzemelni az oldal – addig is kérek mindenkit, legyen türelemmel.
  Köszi és bocs mindenkitől a kellemetlenségért!

 7. Én már 2 napja nem tudtam feljönni az oldalra! Máe elvonási tüneteim vannak 😀 úgyhogy körül is nézek! 😛
  Egyébként grat az oldal látogatottságának megnövekedéséhez! 😉 Ez nem véletlen, a minőségi munkának (oldalnak) hamar híre megy!

 8. Ma láttam a google adsense hirdetésben az oldalt:)
  Eddig mintha azt mondtátok volna, hogy hobbi szinten megy és nem a bevétel a fontos, most meg még költötök is rá.
  Mondjuk nekem ezzel nincs bajom, csak érdekes volt:) A legjobb trailerekkel foglalkozó oldal, csak öröm, ha az emberek a semmitmondó “kiteszem az előzetest, nézzétek” oldalak helyett meglelik a filmtrailert:)

 9. 🙂
  Ha van Google analytics accountod, te is kaptál egy ingyen adwords keretet. Ezt használjuk fel.
  Persze szívesen látunk(nánk) fizetős hirdetőket az oldalon, de egyenlőre továbbra is hobbi szinten van.

 10. Van, múltkor bejelentkeztem, érdekes mód azt írta, hogy nulla látogatóm volt az elmúlt időszakokban. Elcsesződött…vagy csak skizo vagyok és én nézem meg az oldalam naponta több ezerszer:D

 11. Kompi: szia, kijavítottam a linket, meg majd láthatóbb helyen is feltűntetem, csak még nagy volt a kavarkád, örülök, h írtál. most raktam ki a linkjét az oldalatoknak, tetszik.

 12. köszönöm. örülök neki, és annak is, h követed a blogom, ajánlom “olvasásra”, ha egy kicsit eldugotabb is a tumblr felületemet is, az is elérhető a blogból, mert ott szoktam a vizuális pluszt hozzátenni a bloghoz.

 13. Rendkívül igényes oldal. Bevallom napi szinten felnézek az oldalra mert sok és tartalmas híreket lehet itt olvasni. Nem hízelgésnek szántam,ezek kész tények 😀

 14. meg tudnátok mondani,h azok a filmek,amik mostanába mennek amcsi mozikba de a magyar mozik nem adják,azokat milyen rendszer alapján adják ki a magyar dvd kiadók(gondolok pl:127 Hours,Black Swan,The Fighter ,True Grit stb.)

 15. Immár 2000 rajongónk van a Facebookon. Köszönjük szépen mindenkinek! 😉
  Aki pedig még nem “lájkolt”, bármikor megteheti. Nyugi, nem fog fájni! 🙂

 16. Üdv!

  Valaki megtudná mondani, hogy ha a – mondjuk – DVD megjelenések menü aktuális hónap megjelenéseire kattintok, miért egy reklám jelenik meg, és az istenért sem vált át a kívánt oldalra…

  Ez oldal hiba…? – vagy valami más?

  Köszönöm! isomav

 17. Egy rövid, de lényeges változás a felhasználási tudnivalókban, amit a 2012. januárjában hatályba lépett előzetesekre vonatkozó törvény tesz szükségessé:

  Az oldalon fellelhető külföldi előzetesek még nem estek át a magyar hatóságok korhatár-besorolásán, ezért megtekintésük kizárólag 18. életévét betöltött személyeknek ajánlott.

  Mindenkit kérek, ennek függvényében cselekedjen.

 18. Nálam az oldal rendületlenül tör előre a Firefox ablakainak toplistáján: míg korábban csupán a 4. volt az IMDb.com mögött, addig most már a dobogó legalsó fokán kap helyet nap-mint-nap, és immáron csakis olyan kiválóságok előzik meg, mint az állandó 2. helyezett Gmail.com, valamint az örök bajnok: a Nemzeti Sport Online. 😀

 19. Üdv!
  Nagyon jó az oldal, majdnem napi szinten látogatom!
  Csak egy kérdésem lenne, hogy mivel minden filmmel kapcsolatos dolog(borító, képek, videók) szerzői joggal védett, ti hogyan oldjátok meg ezt a problámát?

  • thelemonbeer: Ehh, a 101 kiskutya 2 hivatkozásába sikeresen beleszúrtam a másik két képet! Javítottam, köszi, hogy szóltál, és hogy a szemünk helyett is a szemünk vagy! 😀 A másik két filmnek még nincs kész az adatlapja, csak kitettem tájékoztatásul, hogy megjelennek.

   neelybenj: Köszönjük a bizalmadat, remélem, hogy rászolgálunk a jövőben is. Ami a kérdésedet illeti: mindenben a hatályos jogszabályoknak megfelelően járunk el. Kapcsolatban állunk a nagyobb filmforgalmazókkal, nagyon sok anyagot kapunk tőlük is, ezek a forgalmazó által korhatárjelzéssel vannak ellátva. A többi anyag a világhálón elérhető, szabadon terjeszthetőek, ezekre pedig a főoldalon látható felhívás érvényes, azaz amin nem szerepel korhatárjelzés (videók, képek és hírek), azok mind 18 éven aluliaknak nem ajánlottak. Így a filmtörvény értelmében törvényesen járunk el.

 20. Tudom, hogy szükség van az oldal működéséhez a reklámokhoz, de már egyre idegesítőbb a fokozódó reklámdömping. Van, hogy egyszerre három reklámot kell bezárnom, hogy lássam a teljes oldal felületet, és van, hogy egy nagy reklámfelület bezárásakor nem tudom megnyitni a DVD megjelenéseket, csak ha ráfrissítek.

  Örülnék, ha tudnátok valamit kavarni ezzel, ha még a mennyiséget meg is kell tartani, legalább az oldalt tudjuk használni rendesen.

  Köszönöm!

 21. Ha jól tudom a Google által kreált reklámok, vagy éppen a domain szolgáltató által kreált reklámok jelennek itt meg. AdBlock nevezetű Chrome/Firefox kiegészítő megoldja a problémád! 🙂

 22. NAGYON FAIN a blog mást nem tok monda ni csak aszt hogy kurvajo baromi álat csak tartcsátok a szintet és fojamatos olvaso leszek meg igérem nektek köszzzzzzzzzzzzzzi puszzzzzzzz sziasztok <3<3<3<33 😉

 23. Ők tartják a szintet, csak sajnos gyakran mi olvasók és az egy-két “igényes” hozzászólás rombolja az összképet. Érdekes a magyar nyelv, mert káromkodás nélkül is lehet benne dicsérni.

 24. Tisztelt Szerkesztőség!

  Azért írok önöknek, mert napok óta, sikertelenül keresek itt az oldalon egy olyan cikket, ami a Halálos Iram c. filmmel kapcsolatos és a cikkhez egy olyan Vin Diesel-es kép volt csatolva, amin épp a szürke Chevelle-ből száll ki, mögötte pedig áll a tömeg a fal mellett. Azért lenne fontos számomra az a cikk, mert annak a tartalma bizonyítja azt, h a 4-dik részt készítő csapat a Halálosabb Iramban és a Tokiói Hajsza c. részeket mellékszálnak tekinti. Persze most már tudjuk, h a Tokió Hajsza c. rész szerves része a sorozatnak. Hogyan tudnám fellelni nálatok ezt a cikket? Fontos lenne. előre is Köszönöm a segítséget!

  Tisztelettel: Kőhalmi Péter

 25. Ti a dotrollnál vagytok a wp-n? Csak azért kérdezem, mert a DR valamiért azzal csesztet, hogy túl nagy az erőforrásfelhasználás, de fogalmam sincs, hogy miért.

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..